Statūti

“Latvijas Putnkopības asociācija”
STATŪTI

1. nodaļa
Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Putnkopības asociācija” /turpmāk tekstā –
Biedrība/.
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir “LPA”.
2. nodaļa
Biedrības mērķi
2.1. Informēt esošos un topošos putnkopjus par nozares aktivitātēm – semināriem,
izstādēm, konferencēm u.c. Latvijā un ārpus tās, organizēt šāda veida aktivitātes, kā arī
rīkot pieredzes apmaiņas braucienus uz Latvijas un ES mājputnu saimniecībām,
Latvijas un starptautiskiem putnkopības pasākumiem.
2.2. Veicināt likumu un tiesību normu ievērošanu nozares dalībnieku vidū, informēt
biedrus par izmaiņām nozari regulējošos normatīvajos aktos un, sadarbībā ar Valsts
pārvaldes institūcijām, sniegt skaidrojumu biedriem par to ieviešanu praksē.
2.3. Nodrošināt nozares interešu aizstāvību LR likumdošanas un izpildvaras
institūcijās.
2.4. Veicināt mājputnu ieviešanu piemājas saimniecībās, veicināt šķirņu izkopšanu,
saglabāšanu un šķirņu tīrības nodrošināšanas vadlīniju ievērošanu.
2.5. Nodrošināt tiltu starp putnkopjiem un gala patērētājiem; pirmajiem, sniedzot
informatīvu atbalstu produkcijas realizēšanā, bet otrajiem – iespēju iegādāties zināmas
un pārbaudītas izcelsmes putnkopības produktus.
2.6. Sniegt informatīvu un praktisku atbalstu biedriem ar mājputnu turēšanu saistītos
jautājumos, kā piemēram, barošanu, labturību, veterināriju, putnkopības aprīkojumu
u.c.
2.7. Informācijas un pieredzes apmaiņas nolūkā nodibināt un uzturēt attiecības ar citu
valstu putnkopības nozares organizācijām.
2.8. Sekmēt uz ilgtspējību vērstu un atbildīgu nodarbinātību un uzņēmējdarbību
putnkopībā.
2.9. Sadarbībā ar izglītības iestādēm, uzrunāt bērnus un jauniešus, piedāvājot izglītojoši
izklaidējošas programmas ar mērķi radīt jaunajā paaudzē izpratni par dzīvības rašanās
procesu un mācīt atbildīgu attieksmi pret dzīvību.
3. nodaļa
Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.2
4. nodaļa
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu, biedru iestāšanās kārtības reglamentu un tam klāt pievienojamo
dokumentu sarakstu nosaka biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīsdesmit dienu laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja
lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.
Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts
lēmums un rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
Pieteicējs kļūst par biedru, tad kad saņēmis paziņojumu par valdes lēmumu un izpildījis
biedru iestāšanās kārtības reglamentā noteikto.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības
kopsapulcē. Ja arī Biedrības kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav
uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk, kā pēc
gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei:
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 1 mēnesi pēc rēķina saņemšanas kavē biedru naudas nomaksu,
4.5.2. biedrs nepilda Biedrības kopsapulces un valdes lēmumus,
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā
biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra
izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. nodaļa
Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
5.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.3. brīvi darboties citās sabiedriskās un politiskās organizācijās,
5.1.4. izstāties no organizācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedrības kopsapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. augsti turēt organizācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības
reputāciju sabiedrībā,
5.2.3. cienīt biedru veiktos intelektuālos darbus, projektus un darbības mērķus, tai
skaitā nenodot nepārpublicēt citām personām, biedrībām un organizācijām, kas nav
biedrības biedri bez izpildītāja piekrišanas.
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.5. regulāri maksāt biedra naudu rēķinā norādītajos termiņos.
23
5.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedrības kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
6. nodaļa
Biedrības kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Biedrības kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedrības kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var
piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
6.3. Kārtējā Biedrības kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk
kā līdz 31. martam.
6.4. Ārkārtas Biedrības kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā dala Biedrības pārstāvju, norādot
sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedrības kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces
nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu vai paziņojot par to mutiski.
6.6. Biedrības kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās viena piektā daļa no Biedrības
biedriem. Attiecībā uz statūtu grozījumiem, biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.
6.7. Ja Biedrības kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā piecu
nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedrības kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt
lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz
divi biedri.
6.8. Biedrības kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem Biedrības biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības
izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klāt esošiem Biedrības biedriem.
7. nodaļa
Izpildinstitūcija
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 6 (sešiem) valdes locekļiem.
7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu.
7.3. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, ar paraksta tiesībām.
7.4. Valdes locekļi, izņemot valdes priekšsēdētāju, ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību ar
paraksta tiesībām, visi kopā.
7.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedrības kopsapulces
kompetencē.
8. nodaļa
Revidents
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
34
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu,
8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
9. nodaļa
Biedru nauda
9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā un iestāšanās naudu,
iestājoties biedrībā.
9.2. biedru iestāšanās un biedru naudas summas ir norādītas iestāšanās reglamentā.
9.3. iestāšanās reglamentu sastāda un pieņemt valde.
9.4. biedru naudas un iestāšanās naudas lielumu nolemj valde.
10. nodaļa
Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija
10.1. Lēmumu par biedrības likvidāciju pieņem Biedrības kopsapulce;
10.2. Biedrības kopsapulces lēmums par darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem;
10.3. Biedrības kopsapulces lēmumi paredz personas, kurām ir tiesības uz atlikušo
mantu.
Statūti apstiprināti attālinātajā Biedrības kopsapulcē, 2021. gada 22. aprīlī
Latvijas Putnkopības asociācija

lpa_admins